Telefon:
+48 42 214 44 392

Adres:
​ul. 1 Maja 31/33
90-739 Łódź
Polska

Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników.

1. Administratorem danych osobowych jest SHUMEE S.A. z siedzibą w Łodzi, zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628881, NIP:
252140827, REGON: 364985130.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

– adres: aleja 1 Maja 31/33, 31, 90-739 Łódź
– e-mail: kontakt@shumee.pl
– tel.: +48 42 214 44 39

3. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane przez Administratora danych
osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne.

4. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”) w rozumieniu RODO.

5. Dane osobowe są przetwarzane m.in. na potrzeby rejestracji na stronie SHUMEE i wykonania
umowy, w celu współpracy biznesowej, na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie
przesłane przez użytkowników z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Dodatkowo na
stronie sklep.shumee.pl, shumee.eu i innych stronach internetowych Administrator danych
zbiera informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) i korzysta z tzw. ciasteczek
(polityka cookies niżej).

6. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych, na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w
określonym celu;
b. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a. na potrzeby realizacji umowy – do czasu jej rozwiązania,
b. w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody (w tym zgód
marketingowych) – do momentu wycofania zgody,
c. w celu realizacji obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – przez okres 5
lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje,
transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub
przedawnione;
d. w celu dochodzenia lub obrony innych roszczeń wynikających z umowy – do czasu
przedawnienia tych roszczeń.

8. W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy oraz obowiązków prawnych
ciążących na Administratorze odbiorcami danych osobowych będą:

a. organy skarbowe i administracji publicznej
b. podmioty trzecie, które w imieniu i na rzecz Administratora danych świadczą usługi:
– informatyczne dotyczące administracji i serwisu systemu informatycznego;
– szkoleniowe, prawne i audytorskie;
– klienci lub kontrahenci Administratora danych, którym dane użytkownika
podawane są przez Administratora w związku z realizacją umów.

9. Dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów z państw trzecich (spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego) współpracujących z SHUMEE. SHUMEE zapewnia odpowiednie
zabezpieczenia danych osobowych w razie przekazywania danych osobowych tym podmiotom.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w prawnie usprawiedliwionym
interesie Administratora danych. Sprzeciw może zostać złożony na adres e-mail,
telefonicznie lub adres kontaktowy wskazany wyżej;
b. żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych oraz żądania ograniczenia ich
przetwarzania;
c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.

11. Dane osobowe użytkowników są poddawane profilowaniu zwykłemu. SHUMEE nie podejmuje
wobec użytkowników decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, oraz decyzji, które mogą wywołać wobec użytkowników skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nich wpływać.

12. Profilowanie dotyczy w szczególności: miejsca zamieszkania, geolokalizacji, zakwalifikowania
do odpowiedniej grupy wiekowej, preferencji zakupów określonego rodzaju, Skutkiem
profilowania jest dostosowanie oferty marketingowej Administratora do potrzeb użytkowników.

13. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie i wykonywanie umowy i świadczenie
innych usług.

Polityka Cookies

Administrator danych osobowych na swoich stronach stosuje tzw. „ciasteczka”. Są to pliki zapisywanie
tymczasowo lub na stałe na Twoim urządzeniu, których głównym celem jest sprawienie by korzystanie
ze strony było szybsze i wygodniejsze. Ciasteczka m.in.: przyspieszają czas załadownia strony,
ułatwiają korzystanie z niej, personalizują wygląd strony i zamieszczane na niej reklamy lub utrzymują
Cię zalogowanym na każdej podstronie. W swojej przeglądarce możesz zawsze wyłączyć tę
funkcjonalność.

Niżej szczegółowa Polityka Cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do
korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest SHUMEE S.A. z siedzibą w Łodzi, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000628881, NIP: 252140827,
REGON: 364985130.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. analityki i wyświetlania reklam produktów SHUMEE na innych stronach internetowych;
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. SHUMEE stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. W ramach strony internetowej i systemu sprzedaży stosowane są następujące rodzaje plików
cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie np.
uwierzytelniające pliki cookies;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c. :wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze strony internetowej;
d. „reklamowe” pliki cookies służące analityce zachowań użytkownika i późniejszego
możliwego wyświetlania mu treści reklamowych pochodzących od SHUMEE;
e. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w
taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronach internetowych.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane
również przez współpracujących z operatorem partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej
użytkownika.

pl_PLPolish