10.01.2024

"Shumee provides added value to manufacturers and distributors interested in foreign sales on European markets by solving the problem of the need to arrange all key elements of the e-com value chain (technology, translations and product display, multilingual customer service or cross-border logistics) in each market individually. The long-term goal is to launch a fully automatic Merchant as a Service model for merchants to start and scale cross-border sales."

13.02.2023

"The most important benefits of cross-border sales for companies are the increase in the scale of operations, revenues and sales at higher margins. It also means independence from the domestic market and increased brand, product or service recognition on the international arena. Cross-border means real access to millions of end customers on international markets, possible to achieve in a very short time, without additional capital and a lot of work. It allows for a significant strengthening of the competitive position."

20.12.2022

"Shumee has established a company in Turkey. It is a populous country of more than 80 million people. However, this is not the main reason for crossing the Bosporus. The second e-commerce business in Poland after Allegro is the Chinese AliExpress. It is also a strong player in countries in our part of Europe, and is popular in Italy and Spain (in the rest of Western Europe, Amazon has a dominant position). Alliexpress sells millions of products, but hardly anyone pays attention to the country of origin. Meanwhile, the list of sellers is remarkably short: China, Russia and Turkey. We already have experience of working with Chinese platforms. We have launched sales through Wish on more than a dozen markets. Initially we were quite sceptical, but it turned out to be a good channel, a little underestimated. Now we want to integrate with AliExpress," explains the Shumee boss"

02.12.2021

""The Polish company is developing its business on the wave of the strongly growing global e-commerce market. One of the options is to conduct a public offering and enter the stock market - "Parkiet" found out. The decision will be made next year. Currently, we are focusing on launching sales on new platforms and markets and acquiring new producers and distributors. Only in recent weeks, we have launched and are servicing online sales for Pepco, Eurofirany, TOP Secret, Jarstol, Vivaldi and the Dutch distributor TWM, among others," mentions Szymon Midera, theco-founder and managing director of Shumee. He adds that in total, it is in the process of launching sales of more than one million products in various categories for more than 50 businesses in Europe.""

30.11.2021

"Pepco, in cooperation with shumee, has implemented a strategy to exploit the opportunities of online trading using the potential of the largest marketplace platforms and free delivery. Pepco's discount chain products are available on eight popular marketplace platforms, including Allegro, Ceneo, Erli, Morele, Empik, Arena, Mall, and Shumee. Shumee was founded by Szymon Midera and Monika Stefaniak - former managers of mBank and Bank Pocztowy - and Andrzej Walczak - co-owner of the Atlas Group, the largest manufacturer of construction chemicals in Poland."

21.10.2021

"Pepco has partnered with shumee.pl, which allows customers to shop Pepco's offerings on several different sales platforms that they already know and like."

19.10.2021

"Pepco is launching sales in Poland via online shopping platforms," Pepco announced on its website. Products will be available on such shopping platforms as Allegro, Ceneo, Empik.com, Morele, Erli.pl, Mall.pl, Arena.pl and Shumee, among others, through which they are offered for sale by the Shumee company."

11.07.2021

"In four years, a small Łódź start-up, which was supposed to combine the features of a social network and an e-commerce platform, has evolved into one of the most rapidly growing e-commerce enterprises not only in the country, but also in Europe. Today, the shumee platform sells products in the cross border model in 17 European countries, and its annual turnover in just two years has grown from PLN 13 to nearly 100 million."

28.06.2021

"For the founder of Shumee it was clear that he had to go abroad, because he would not feed himself on the domestic market. So he began to integrate with local e-commerce leaders in countries in the region, putting Polish goods on sale there. Today, he has contracts with nearly 40 marketplaces in 15 markets in Europe - from Russia to the UK. - We are a modern foreign trade headquarters. Within an hour, we can put a product on several markets at the same time," laughs Szymon Midera. Shumee has agreements for cross-border sales with 20 large Polish companies, such as Black Red White and Homla. He exhibits their products on foreign platforms, takes care of translating the offer and all the necessary documents into local languages, positions the product, provides information about the transaction, and then monitors transport and provides after-sales service."

02.12.2021

"Polska spółka rozwija swój biznes na fali mocno rosnącego globalnego rynku e-commerce. Jedną z opcji jest przeprowadzenie oferty publicznej i wejście na giełdę – dowiedział się „Parkiet". Decyzja zapadnie w przyszłym roku. – Aktualnie skupiamy się na uruchamianiu sprzedaży na nowych platformach i rynkach oraz pozyskiwaniu nowych producentów i dystrybutorów. Tylko w ostatnich tygodniach wystartowaliśmy i serwisujemy sprzedaż online m.in. dla Pepco, Eurofirany, TOP Secret, Jarstol, Vivaldi i holenderskiego dystrybutora TWM – wymienia Szymon Midera, współzałożyciel zarządzający spółką Shumee. Dodaje, że w sumie jest ona w trakcie uruchamiania sprzedaży ponad miliona produktów z różnych kategorii dla ponad 50 firm z Europy."

30.11.2021

"Pepco we współpracy z shumee wdrożyło strategię wykorzystania możliwości handlu w internecie z wykorzystaniem potencjału największych platform typu marketplace oraz darmowych dostaw. Produkty dyskontowej sieci Pepco są dostępne na ośmiu popularnych platformach typu marketplace tj. Allegro, Ceneo, Erli, Morele, Empik, Arena, Mall i Shumee. Firmę Shumee założyli Szymon Midera i Monika Stefaniak - byli menadżerowie mBanku i Banku Pocztowego oraz Andrzej Walczak - współwłaściciel Grupy Atlas - największego producenta wyrobów chemii budowlanej w Polsce."

21.10.2021

"Pepco podjęło współpracę z serwisem shumee.pl, który pozwala klientom na dokonywanie zakupów oferty Pepco na kilku różnych platformach sprzedażowych, które już znają i lubią."

19.10.2021

"Pepco rusza w Polsce ze sprzedażą za pośrednictwem internetowych platform zakupowych - poinformowało Pepco na swojej stronie internetowej. Produkty będą dostępne m.in. na takich platformach zakupowych, jak: Allegro, Ceneo, Empik.com, Morele, Erli.pl, Mall.pl, Arena.pl i Shumee, za pośrednictwem których są one oferowane do sprzedaży przez spółkę Shumee."

11.07.2021

"W ciągu czterech lat, niewielki łódzki start-up, który miał łączyć cechy portalu społecznościowego i platformy e-commerce, ewoluował do jednego z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw branży e-commerce nie tylko w kraju, ale i w Europie. Platforma shumee, bo o niej mowa, sprzedaje dziś produkty w modelu cross border w 17 krajach Europy, a jej roczne obroty w ciągu zaledwie dwóch lat wzrosły z 13 do blisko 100 mln zł."

28.06.2021

"Dla założyciela Shumee było jasne, że musi iść za granicę, bo na krajowym rynku się nie wyżywi. Zaczął więc się integrować z lokalnymi liderami e-commerce w krajach regionu, wystawiając tam na sprzedaż towary z Polski. Dzisiaj ma kontrakty z blisko 40 marketplace’ami na 15 rynkach w Europie - od Rosji, po Wielką Brytanię. - Jesteśmy współczesną centralą handlu zagranicznego. W ciągu godziny możemy wystawić produkt równocześnie na kilkunastu rynkach – śmieje się Szymon Midera. Shumee ma umowy na sprzedaż transgraniczną z 20 polskimi, dużymi firmami, jak Black Red White i Homla. Wystawia ich produkty na zagranicznych platformach, zajmuje się tłumaczeniem oferty i wszystkich potrzebnych dokumentów na lokalne języki, pozycjonuje produkt, przekazuje informacje o transakcji, a następnie monitoruje transport i zapewnia obsługę posprzedażową."

Sign up and try for free for 30 days.